You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Bebe LV - Việt

*** Chúc Mừng Giáng Sinh và Năm Mới 2017

*** Chúc Mừng Giáng Sinh và Năm Mới 2017

Bebe LV - Việt

by hosulx
Bebe LV - Việt
Bebe LV - Việt
Bebe LV - Việt

What is it about?

*** Chúc Mừng Giáng Sinh và Năm Mới 2017! ***

Bebe LV - Việt

Bebe LV has stickers

like these

Bebe LV - Việt messages sticker-0
Bebe LV - Việt messages sticker-1
Bebe LV - Việt messages sticker-2
Bebe LV - Việt messages sticker-3
Bebe LV - Việt messages sticker-4
Bebe LV - Việt messages sticker-5
Bebe LV - Việt messages sticker-6

Bebe LV - Việt messages sticker-7
Bebe LV - Việt messages sticker-8
Bebe LV - Việt messages sticker-9
Bebe LV - Việt messages sticker-10
Bebe LV - Việt messages sticker-11
and more
AT&T
08:34
Alexander

App Details

Version
1.2.0
Rating
NA
Size
1Mb
Genre
Social Networking
Last updated
December 20, 2016
Release date
September 13, 2016
More info

App Screenshots

Bebe LV - Việt screenshot-0
Bebe LV - Việt screenshot-1
Bebe LV - Việt screenshot-2
Bebe LV - Việt screenshot-3
Bebe LV - Việt screenshot-4

App Store Description

*** Chúc Mừng Giáng Sinh và Năm Mới 2017! ***

Sticker app cho iMessages app - iOS10.

Thoả thích nhắn tin trên iOS 10 với bộ stickers Bebe LV v1.0 phiên bản tiếng Việt.

Bộ stickers Bebe LV hiện có nhiều cách biểu lộ tình cảm rất theo kịp thời đại như "Ahihi" hay "Cạn lời".

Bạn có thể báo cho chúng tôi biết một sticker mà bạn muốn có, nếu đủ số lượng yêu cầu chúng tôi sẽ vẽ sticker đó và đưa lên store.