You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
MOJA BANKA Mobile Banking

МОЈА БАНКА, Охридска банка – Ваша мобилна 24/7 банка

МОЈА БАНКА, Охридска банка – Ваша мобилна 24/7 банка

MOJA BANKA Mobile Banking

by Ohridska banka
MOJA BANKA Mobile Banking
MOJA BANKA Mobile Banking
MOJA BANKA Mobile Banking

What is it about?

МОЈА БАНКА, Охридска банка – Ваша мобилна 24/7 банка

MOJA BANKA Mobile Banking

App Details

Version
1.0.7
Rating
(2)
Size
84Mb
Genre
Finance Business
Last updated
January 5, 2021
Release date
September 9, 2016
More info

App Screenshots

MOJA BANKA Mobile Banking screenshot-0
MOJA BANKA Mobile Banking screenshot-1
MOJA BANKA Mobile Banking screenshot-2
MOJA BANKA Mobile Banking screenshot-3

App Store Description

МОЈА БАНКА, Охридска банка – Ваша мобилна 24/7 банка

МОЈА БАНКА - апликација на Охридска банка Ви овозможува Вашиот мобилен уред да биде Ваша подвижна виртуелна експозитура преку која на брз, сигурен и лесен начин имате информација за сите Ваши сметки, кредитни картички, кредити, депозити, и може да правите плаќања било кога и било каде.

Апликацијата е бесплатна и достапна на 3 јазици: македонски, албански и англиски. Со максимална сигурност на располагање Ви се следниве услуги:

• Пристап до Вашите сметки, состојбата и расположливите средства во секое време (преглед на состојба, промет за период, структура на картични трансакции, увид во извршените налози, амортизациони планови, напредно пребарување на налози, преглед на кредити, кредитни и дебитни картички, депозити,и сл.)

• Користење на готови шаблони за брзи уплати на сопствени сметки и режиски трошоци, уплати за кредити и кредитни картички и други плаќања

• Извршување на налози за плаќање преку стандардните ПП30 и ПП50 обрасци

• Извршување на конверзија на девизи помеѓу Вашите сметки

• Калкулатори за пресметка на кредитните и депозитните производи на Банката

• Курсна листа

• Лоцирање на банкоматите и експозитурите на Банката

• Нотификациско сандаче за прием на известувања

Посетете ја најблиската експозитура и станете корисник на Моја банка.


BANKA IME, Ohridska Banka –Juaj celulare 24/7 Banka

BANKA IME – aplikacion i Ohridska Banka ju mundëson që pajisja juaj celulare të jetë ekspozitura virtuale portative me anë të cilës në mënyrë të shpejtë, të sigurt dhe të lehtë të merrni informacione për gjitha llogaritë tuaja, kartela kreditore, kredi, depozite, dhe mund të bëni pagesa kur të dëshironi dhe nga gjithkund.

Aplikacioni është falas dhe i në 3 gjuhë: maqedonisht, shqip dhe anglisht. Me siguri maksimale në dispozicion i keni shërbimet vijuese:

• Qasje në llogaritë tuaja, bilancin dhe mjetet në dispozicion në çdo kohë (pasqyrë e bilancit, lëvizje për periudhë, struktura e transaksioneve të kartelave, kontroll në urdhrat e kryera, plane të amortizimit, kërkim i avancuar i urdhrave dhe dëftesave, pasqyrë e kredive, kartela kreditore dhe debit, depozita etj.).

• Përdorim i skemave të gatshme për pagesa të shpejta të llogarive personale, të shpenzimeve regjke pagesa për kredi dhe kartela të kredive dhe pagesa tjera

• Kryerje të urdhrave për pagesë me anë të formularëve standarde PP30 dhe PP50

• Kryerje konvertim të devizave mes llogarive tuaja

• Kalkulator për kalkulim të produkteve kreditore dhe debit të bankës

• Listë të kursit

• Gjetje të bankomateve dhe ekspoziturave të bankës Kuti njoftimi për pranim të njoftimeve

Vizitoni ekspoziturën më të afërt dhe bëhuni përdorues i Banka Ime.


MOJA BANKA, Ohridska Banka –Your 24/7 mobile bank

MOJA BANKA – Ohridska Banka is application that enables your mobile device to be your portable virtual branch. In a fast, secure and easy way you have information on all your accounts, credit cards, loans, deposits, and you can make payments anytime and anywhere.

Application is free and available in 3 languages: Macedonia, Albanian and English. With maximum provided security you are disposed to:

• Access to your accounts, the balance and the available funds at anytime (overview of balance, turnover, structure of card’s transactions, payment orders, amort plans advanced search of payment orders, overview of loans, credit and debit cards, deposits, etc)

• Payment order templates for faster payments on personal accounts and utility charges, payment of loans and credit cards etc.

• Making payments with the standard PP30 and PP50 payment orders, making foreign currency exchange between your accounts

• Calculator for credit and deposit products of the bank

• Exchange list

• ATM and branch locator Notification inbox

Visit the closest branch and become Moja Banka user.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.