You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
VNKaraoke Pro - Tra cứu mã số karaoke 7, 6, 5 số Arirang, MusicCore, ViTek, Sơn Ca, Việt KTV

Tính năng:

Tính năng:

VNKaraoke Pro - Tra cứu mã số karaoke 7, 6, 5 số Arirang, MusicCore, ViTek, Sơn Ca, Việt KTV

by Ho Van Dai
VNKaraoke Pro - Tra cứu mã số karaoke 7, 6, 5 số Arirang, MusicCore, ViTek, Sơn Ca, Việt KTV
VNKaraoke Pro - Tra cứu mã số karaoke 7, 6, 5 số Arirang, MusicCore, ViTek, Sơn Ca, Việt KTV
VNKaraoke Pro - Tra cứu mã số karaoke 7, 6, 5 số Arirang, MusicCore, ViTek, Sơn Ca, Việt KTV

What is it about?

Tính năng:

VNKaraoke Pro - Tra cứu mã số karaoke 7, 6, 5 số Arirang, MusicCore, ViTek, Sơn Ca, Việt KTV

App Details

Version
1.0
Rating
NA
Size
17Mb
Genre
Shopping Music
Last updated
June 6, 2015
Release date
June 6, 2015
More info

App Screenshots

VNKaraoke Pro - Tra cứu mã số karaoke 7, 6, 5 số Arirang, MusicCore, ViTek, Sơn Ca, Việt KTV screenshot-0
VNKaraoke Pro - Tra cứu mã số karaoke 7, 6, 5 số Arirang, MusicCore, ViTek, Sơn Ca, Việt KTV screenshot-1
VNKaraoke Pro - Tra cứu mã số karaoke 7, 6, 5 số Arirang, MusicCore, ViTek, Sơn Ca, Việt KTV screenshot-2
VNKaraoke Pro - Tra cứu mã số karaoke 7, 6, 5 số Arirang, MusicCore, ViTek, Sơn Ca, Việt KTV screenshot-3
VNKaraoke Pro - Tra cứu mã số karaoke 7, 6, 5 số Arirang, MusicCore, ViTek, Sơn Ca, Việt KTV screenshot-4

App Store Description

Tính năng:

- Tra cứu bái hát theo đầu karaoke 7 số Airang
- Tra cứu bài hát theo đầu karaoke 5 số Airang
- Tra cứu bái hát theo đầu karaoke 6 số California
- Tra cứu bái hát theo đầu karaoke MusicCore
- Tra cứu bái hát theo đầu karaoke ViTek
- Tra cứu bái hát theo đầu karaoke Sơn Ca
- Tra cứu bái hát theo đầu karaoke Việt KTV

Đặc biệt ứng dụng hỗ trợ tìm kiếm nhanh bài hát thông qua các từ khoá tìm kiếm:

+ Tìm nhanh theo kí tự đầu mỗi từ trong tên bài hát
+ Tìm theo tên đầy đủ
+ Tìm theo lời mở đầu
+ Tìm theo mã số
+ Tìm theo tác giả hoặc ca sĩ

Việt Nam Karaoke - Ứng dụng Tra cứu bài hát Karaoke dành cho người Việt.

P/S: Chế độ backup online danh sách yêu thích đang được cập nhật.