You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Ang Pagdarasal ng Isang Muslim

Ang bagong pamamaraan [ng paglalarawan at pagpapaliwanag] na ito ay tinangka upang ito ay maipagkaloob sa iyo nang may ganap na impormasyon [at mga kaalaman at kabatiran] ang mga alituntuning-gabay tungkol sa ikalawang haligi at pinakamahalagang gawaing-pagsamba sa Islam pagkaraan ng paniniwala na walang Diyos na dapat sambahin kundi ang Allah at si Propeta Muhammad ay Kanyang Sugo; [ito ay] ang pagsasagawa [at pagtatatag] ng limang takdang pagdarasal bilang kautusan ng Diyos

Ang bagong pamamaraan [ng paglalarawan at pagpapaliwanag] na ito ay tinangka upang ito ay maipagkaloob sa iyo nang may ganap na impormasyon [at mga kaalaman at kabatiran] ang mga alituntuning-gabay tungkol sa ikalawang haligi at pinakamahalagang gawaing-pagsamba sa Islam pagkaraan ng paniniwala na walang Diyos na dapat sambahin kundi ang Allah at si Propeta Muhammad ay Kanyang Sugo;  [ito ay] ang pagsasagawa [at pagtatatag] ng limang takdang pagdarasal bilang kautusan ng Diyos

Ang Pagdarasal ng Isang Muslim

by Modern Guide
Ang Pagdarasal ng Isang Muslim
Ang Pagdarasal ng Isang Muslim
Ang Pagdarasal ng Isang Muslim

What is it about?

Ang bagong pamamaraan [ng paglalarawan at pagpapaliwanag] na ito ay tinangka upang ito ay maipagkaloob sa iyo nang may ganap na impormasyon [at mga kaalaman at kabatiran] ang mga alituntuning-gabay tungkol sa ikalawang haligi at pinakamahalagang gawaing-pagsamba sa Islam pagkaraan ng paniniwala na walang Diyos na dapat sambahin kundi ang Allah at si Propeta Muhammad ay Kanyang Sugo; [ito ay] ang pagsasagawa [at pagtatatag] ng limang takdang pagdarasal bilang kautusan ng Diyos. Ito ay nagbibigay-linaw para sa katayuan ng pagdarasal ng isang Muslim at mga katangian [o kabutihan] sa Islam at sa mga ibang nakaugnay na paksa sa simple at madaling-maunawaang pamamaraan.

Ang Pagdarasal ng Isang Muslim

App Details

Version
1.0
Rating
NA
Size
69Mb
Genre
Books Education
Last updated
July 21, 2016
Release date
July 21, 2016
More info

App Screenshots

Ang Pagdarasal ng Isang Muslim screenshot-0
Ang Pagdarasal ng Isang Muslim screenshot-1
Ang Pagdarasal ng Isang Muslim screenshot-2
Ang Pagdarasal ng Isang Muslim screenshot-3
Ang Pagdarasal ng Isang Muslim screenshot-4

App Store Description

Ang bagong pamamaraan [ng paglalarawan at pagpapaliwanag] na ito ay tinangka upang ito ay maipagkaloob sa iyo nang may ganap na impormasyon [at mga kaalaman at kabatiran] ang mga alituntuning-gabay tungkol sa ikalawang haligi at pinakamahalagang gawaing-pagsamba sa Islam pagkaraan ng paniniwala na walang Diyos na dapat sambahin kundi ang Allah at si Propeta Muhammad ay Kanyang Sugo; [ito ay] ang pagsasagawa [at pagtatatag] ng limang takdang pagdarasal bilang kautusan ng Diyos. Ito ay nagbibigay-linaw para sa katayuan ng pagdarasal ng isang Muslim at mga katangian [o kabutihan] sa Islam at sa mga ibang nakaugnay na paksa sa simple at madaling-maunawaang pamamaraan.

Mga Paksang Kabilang Dito ay:

- Ang katayuan at mga katangian [o kabutihan] ng pagdarasal [Salat] ng isang Muslim.
- Ang limang takdang pagdarasal at ang mga takdang oras nito.
- Ang [tamang] oras at [wastong] pamamaraan ng pagsagawa ng pagdarasal.
- Ang mga haligi at mga wastong kilos [o paggalaw] sa pagdarasal.
- Kababaang-loob at kataimtiman sa [oras ng] pagdarasal.

May-akda: Fahd Salem Bahammam

Ang pamamaraan [ng paglalarawan at pagpapaliwanag na] ito ay binubuo ng isang madali [at magaang] interface [o ng pagkakarugtong-dugtong ng iyong computer sa mga software upang maging maayos ang daloy ng mga mensahe, mga larawan at iba pang impormasyon na maghahatid ng [mga wastong] kaalaman. At kabilang din dito ang isang ganap na pagpapakita at paglalarawan [sa pamamagitan ng full screen mode] kasabay ng paggamit ng audio feature nito [upang iyong mapakinggan].


Ang Mga Pangunahing Kabutihang Gamit Nito:

- Ang pinakamakabagong pamamaraan ng paghahatid ng kaalaman sa Islam.
- Ang mga alituntunin kung paano gamitin ang aklat.
- Ang simpleng alituntuning-gabay na mayroong mga patunay o batayan (Daleel) mula sa Banal na Quran at sa mapananaligang Sunnah.
- Ang iba’t ibang mga ipinakikitang magagandang larawan [na umaangkop sa paksa].
- Ang mga bihasa at may natatanging kakayahan na iyong mapapakinggan sa likas na katutubong tinig.
- Ang madaling-matunghayang mga pahina na may isang navigator [kusang-tagapaghanap ng pahina] sa ilalim ng bawa’t pahina.
- Ang magaang pagsasaayos sa pagitan ng bawat larawan [slideshow] at pagsasaayos ng mga logo [o pananda, sagisag o larawan] sa gilid ng mga bawa’t pahina.
- Ang madaling pag-klik-pag-swipe.


Ang mga ibang pamamaraan [ng paglalarawan at pagpapaliwanag [apps] :

- Ang pagdarasal ng isang Muslim [sa wikang Ingles at Pransiya]
- Ang paglilinis [at Pagpapakadalisay] ng isang Muslim
- Ang Eeman [pananampalataya] ng isang Muslim
- Ang mga kagandahang asal [at ugali] sa Islam
- Ang pag-aayuno ng isang Muslim

Makipag-ugnay!

Kami ay nalulugod na tumanggap ng anumang katanungan, pamumuna at katugunan [o kasagutan mula sa iyo].

Kami ay nalulugod na ikaw ay aming mapakinggan. Isulat [at ipadala] ang inyong mga katanungan at mga puna sa:
[email protected]

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.