You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
DienChan Thuc Hanh

Diện Chẩn là một phương pháp phòng và trị bệnh mới của Việt Nam, do nhà nghiên cứu y học dân tộc, GS TSKH Bùi Quốc Châu sáng tạo

Diện Chẩn là một phương pháp phòng và trị bệnh mới của Việt Nam, do nhà nghiên cứu y học dân tộc, GS TSKH Bùi Quốc Châu sáng tạo

DienChan Thuc Hanh

by Thierry Nguyen The
DienChan Thuc Hanh
DienChan Thuc Hanh

What is it about?

Diện Chẩn là một phương pháp phòng và trị bệnh mới của Việt Nam, do nhà nghiên cứu y học dân tộc, GS TSKH Bùi Quốc Châu sáng tạo.

DienChan Thuc Hanh

App Details

Version
2.0
Rating
NA
Size
68Mb
Genre
Health & Fitness
Last updated
September 27, 2017
Release date
April 13, 2016
More info

App Store Description

Diện Chẩn là một phương pháp phòng và trị bệnh mới của Việt Nam, do nhà nghiên cứu y học dân tộc, GS TSKH Bùi Quốc Châu sáng tạo.
Phần mềm này sẽ hướng dẫn người sử dụng để thực hành phương pháp Diện Chẩn để giảm bớt những căn bệnh của cuộc sống hàng ngày.