You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
개판이네 - 강아지 키우기

월월

월월

개판이네 - 강아지 키우기

by Grrr Game Studio CO., LTD.
개판이네 - 강아지 키우기
개판이네 - 강아지 키우기
개판이네 - 강아지 키우기
FREE in the App Store

What is it about?

월월!! 드디어 월월!! 컹컹 애플 월월 사과 개판 컹컹 월월월 크르릉 크르르릉 발매했아우우!
월월월월월월 이 개임의 월월 컹컹 헥헥헥헥헥헥헥 특징을 헥헥헥헥헥헥헥 헥헥헥헥헥헥헥 헥헥헥헥헥헥헥 헥헥헥헥헥헥헥 헥헥헥헥헥헥헥 헥헥헥 그르르릉 헥헥헥헥 헥헥 크르르릉 재미 헥헥헥헥헥 헥헥헥 월월! 월월!!헥헥헥헥 헥헥헥헥헥헥헥

개판이네 - 강아지 키우기

App Details

Version
2.97
Rating
(1663)
Size
86Mb
Genre
게임 엔터테인먼트 아케이드 시뮬레이션
Last updated
November 16, 2017
Release date
September 1, 2016
More info

개판이네 - 강아지 키우기 is FREE but there are more add-ons

 • USD 1.09

  개뼈다구 일반

 • USD 5.49

  개뼈다구 고급

 • USD 1.09

  황금똥 x100

 • USD 10.99

  황금똥 x1200

 • USD 10.99

  개뼈다구 특급

 • USD 5.49

  황금똥 x550

 • USD 1.09

  개발바닥 일반

 • USD 10.99

  개발바닥 특급

 • USD 98.99

  황금똥 x12500

 • USD 5.49

  개발바닥 고급

App Screenshots

개판이네 - 강아지 키우기 screenshot-0
개판이네 - 강아지 키우기 screenshot-1
개판이네 - 강아지 키우기 screenshot-2
개판이네 - 강아지 키우기 screenshot-3
개판이네 - 강아지 키우기 screenshot-4

App Store Description

월월!! 드디어 월월!! 컹컹 애플 월월 사과 개판 컹컹 월월월 크르릉 크르르릉 발매했아우우!
월월월월월월 이 개임의 월월 컹컹 헥헥헥헥헥헥헥 특징을 헥헥헥헥헥헥헥 헥헥헥헥헥헥헥 헥헥헥헥헥헥헥 헥헥헥헥헥헥헥 헥헥헥헥헥헥헥 헥헥헥 그르르릉 헥헥헥헥 헥헥 크르르릉 재미 헥헥헥헥헥 헥헥헥 월월! 월월!!헥헥헥헥 헥헥헥헥헥헥헥
1. 헥헥헥헥헥헥헥 헥헥헥헥헥헥헥 헥헥헥헥헥헥헥재미
2. 월월! 월월월월! 단순 크르릉 키우기 아우~
3. 아우우우우 완전 우우우우우우 재미 우우~
헥헥 많이 아우~ 받아주헥헥헥헥헥????

개판이네는 Evolution 시리즈를 참고로 하여 탄생했다 멍!
그러고 보니 공식 페이스북에 와봤냐 멍?이것저것 유용한 정보가 올라온다 멍!
개판이네 공식 페이지: https://www.facebook.com/grrrgames/