You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Phật Tâm

- Đạo Phật là con đường giải thoát dành cho tất cả chúng sinh

- Đạo Phật là con đường giải thoát dành cho tất cả chúng sinh

Phật Tâm

by Cuong Du Duc
Phật Tâm
Phật Tâm
Phật Tâm

What is it about?

- Đạo Phật là con đường giải thoát dành cho tất cả chúng sinh. Đạo Phật là đạo của sự thật, giáo lý của Đạo Phật không phải do Phật sáng tạo ra mà là chân lý của vũ trụ. Đức Phật chỉ là người phát hiện, giác ngộ và chứng đắc để rồi truyền dạy lại cho chúng sinh cách giải thoát khỏi vòng luân hồi với lòng từ bi vô lượng. Sự cao quý của Đức Phật ở chỗ xem tất cả chúng sinh là bình đẳng và hoàn toàn có thể thành Phật. Hạnh phúc tại tâm , hãy sống để yêu thương.

Phật Tâm

App Details

Version
1.1
Rating
NA
Size
8Mb
Genre
Education
Last updated
November 8, 2015
Release date
October 27, 2015
More info

App Screenshots

Phật Tâm screenshot-0
Phật Tâm screenshot-1
Phật Tâm screenshot-2
Phật Tâm screenshot-3
Phật Tâm screenshot-4

App Store Description

- Đạo Phật là con đường giải thoát dành cho tất cả chúng sinh. Đạo Phật là đạo của sự thật, giáo lý của Đạo Phật không phải do Phật sáng tạo ra mà là chân lý của vũ trụ. Đức Phật chỉ là người phát hiện, giác ngộ và chứng đắc để rồi truyền dạy lại cho chúng sinh cách giải thoát khỏi vòng luân hồi với lòng từ bi vô lượng. Sự cao quý của Đức Phật ở chỗ xem tất cả chúng sinh là bình đẳng và hoàn toàn có thể thành Phật. Hạnh phúc tại tâm , hãy sống để yêu thương.
- Ứng dụng không quảng cáo.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.