You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
wroSIP mobile

Aplikacja wroSIP mobile zapewnia dostęp do danych i usług przestrzennych z obszaru powiatu wrocławskiego

Aplikacja wroSIP mobile zapewnia dostęp do danych i usług przestrzennych z obszaru powiatu wrocławskiego

wroSIP mobile

by GISPartner Sp. z o.o.
wroSIP mobile
wroSIP mobile
wroSIP mobile

What is it about?

Aplikacja wroSIP mobile zapewnia dostęp do danych i usług przestrzennych z obszaru powiatu wrocławskiego. Jest to mobilna wersja internetowego serwisu map wroSIP, budowanego w oparciu o "Porozumienie w sprawie wspólnej budowy Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP" zawartego pomiędzy Powiatem Wrocławskim i Gminami : Czernicą, Długołęką, Jordanowem Śląskim, Kątami Wrocławskimi, Kobierzycami, Mietkowem, Siechnicami, Sobótką i Żórawiną.

wroSIP mobile

App Details

Version
3.1
Rating
NA
Size
52Mb
Genre
Navigation Utilities
Last updated
December 17, 2015
Release date
November 12, 2013
More info

App Screenshots

wroSIP mobile screenshot-0
wroSIP mobile screenshot-1
wroSIP mobile screenshot-2
wroSIP mobile screenshot-3
wroSIP mobile screenshot-4

App Store Description

Aplikacja wroSIP mobile zapewnia dostęp do danych i usług przestrzennych z obszaru powiatu wrocławskiego. Jest to mobilna wersja internetowego serwisu map wroSIP, budowanego w oparciu o "Porozumienie w sprawie wspólnej budowy Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP" zawartego pomiędzy Powiatem Wrocławskim i Gminami : Czernicą, Długołęką, Jordanowem Śląskim, Kątami Wrocławskimi, Kobierzycami, Mietkowem, Siechnicami, Sobótką i Żórawiną.
Aplikacja umożliwia:
•wybór kompozycji mapowych, poprzez włączenie warstw zgrupowanych w modułach tematycznych oraz zmianę przeźroczystości warstw,
•swobodne nawigowanie na mapie ( przesuwanie, powiększanie, pomniejszanie widoku),
•nawigowanie do aktualnej pozycji,
•wyszukiwanie i lokalizację obiektów, mi. in. poprzez adres, numer działki ewidencyjnej,
•dodawanie zdefiniowanych usług WMS,
•pomiar odległości i powierzchni,
•rejestrowanie aktualnej pozycji wraz z przesłaniem adresu URL do widoku mapy za pomocą poczty elektronicznej,
•rejestrowanie trasy wraz z jej zapisem do formatu KML

Uwaga:
Używanie GPS działającego w tle może znacznie zmniejszyć żywotność baterii.


wroSIP mobile application provides the access to data and spatial services of Wrocław County. It is a mobile version of the Internet map service wroSIP. It has been built on the basis of “Agreement for common implementation of Geographic Information System for Wrocław County, wroSIP” signed by County and communes: : Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Siechnice, Sobótka and Żórawina.
Application provides:
•Managing map modules by enabling thematic data layers grouped into thematic modules and changing layer’s transparency,
•Free navigation within map (pan, zoom in, zoom out),
•Navigating and searching for features, i.e. by address, parcel’s number,
•Adding previously defined WMS services
•Tools for measuring distance and area,
•Registering user’s current location with the option of sending a URL address to this location via e-mail,
•Registering route and saving it in KML format


Disclaimer:
Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life.

Disclaimer:
AppAdvice does not own this application and only provides images and links contained in the iTunes Search API, to help our users find the best apps to download. If you are the developer of this app and would like your information removed, please send a request to [email protected] and your information will be removed.